HOME | Tour Sure

  

Tour Sure

ปลอดภัย สบายใจด้วย ทัวร์ชัวร์

ไปไหนก็อุ่นใจกับ ทัวร์ชัวร์

สรุปความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง สำหรับบุคคลหรือกลุ่มทั่วไป (แผนทัวร์ชัวร์)

ผู้เอาประกันภัย :
ชื่อ-สกุลที่ระบุบนหน้าตั๋วโดยสารของลูกค้า
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ที่ใช้บริการทัวร์ชัวร์
กำหนดอายุผู้เอาประกันภัย :
อายุ 1-70 ปี ขณะขอเอาประกันภัย
ระยะเวลาคุ้มครอง :
เริ่มให้คุ้มครองตั้งแต่วันและเวลาที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วโดยสารและ
ความคุ้มครองดังกล่าวจะดำเนินต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง (1 วัน)
อาณาเขตความคุ้มครอง :
ภายในประเทศไทย
ผู้รับประโยชน์ :
ทายาทโดยธรรม
ความคุ้มครอง :
ประกันภัยนี้ ให้ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิต
สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงและค่ารักษาพยาบาลอันสืบเนื่อง
มาจากอุบัติเหตุตามจำนวนผลประโยชน์ชดเชยที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองแต่ละข้อ

ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์
1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจาก  
1.1) อุบัติเหตุทั่วไป
200,000 บาท
1.2) อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000 บาท
1.3) ถูกฆาตกรรมหรือ ถูกทำร้ายร่างกาย
20,000 บาท

2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อครั้ง ต่ออุบัติเหตุ
(จ่ายตามจริงไม่เกินผลประโยชน์ชดเชยที่ได้รับ)

20,000 บาท


ข้อยกเว้น :
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้เอาประกันภัยตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือยาเสพติดให้โทษร้ายแรง อาการเจ็บป่วย การแท้งลูก การทะเลาะวิวาท การก่ออาชญากรรม การฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตัวเอง การเล่นหรือการแข่งขันกีฬาอันตราย ขณะโดยสารบนเครื่องบินที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชย์ การจลาจล นัดหยุดงาน ภัยสงคราม การก่อการร้าย ภัยการเมือง อาวุธนิวเคลียร์ และ/หรือกัมมันตภาพรังสี เป็นต้น


การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 1. กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. พร้อมแนบตั๋วโดยสารตัวจริง และเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามรายละเอียดด้านล่างส่งมาที่ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์
  ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่ระบุในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใน 30 วันภายหลังจากวันที่เกิดเหตุ

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน


กรณีเสียชีวิต :
1. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
2. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจระบุข้อเกิดเหตุและข้อเสียชีวิต
3. สำเนาใบมรณะบัตร
4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันและผู้รับผลประโยชน์

กรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง :
1. ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะภายใน 180 วัน
2. รูปภาพ (หากมี)

กรณีค่ารักษาพยาบาล
1. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการ
2. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง


หมายเหตุ :

 1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องถือเอากรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับบุคคลหรือกลุ่มทั่วไป (แผนทัวร์ชัวร์) ในจำนวนผลประโยชน์ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ต่อคน
 2. หนังสือรับรองนี้ มิใช่สัญญากรมธรรม์ประกันภัย รายละเอียดและเงื่อนไขสัญญาประกันภัย ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น ให้ถือตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต้นฉบับหมายเลข 0200TA0731 ซึ่ง บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ ได้ออกไว้ทุกประการ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลง เงื่อนไขและข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยจาก  คลิกดาวน์โหลดเพิ่มเติม หรือ  ทีจุดบริการไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา ก่อนตัดสินใจซื้อ
 3. ภายหลังจากที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครอง การประกันภัยชนิดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ และ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเบี้ยประกันภัย
 4. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ที่นี่ คลิกดาวน์โหลด หรือขอแบบฟอร์มได้ที่จุดให้บริการสถานีเดินรถไทยทิคเก็ตเมเจอร์
 5. หากผู้ประกันภัยมีความประสงค์ ต้องการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าก่อนรถออกเดินทาง 6 ชั่วโมง

ข้อตกลงและเงื่อนไข :

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยมิได้เดินทางโดยขัดคำสั่งหรือคำแนะนำของแพทย์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาตัวทางการแพทย์
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยมีสุขภาพที่ดี ไม่มีอาการบาดเจ็บ เจ็บป่วย และพิการ
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยได้รับทราบและตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อยกเว้นต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยทุกประการ
 4. ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาติให้สถานพยาบาล (รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิค) เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับทางบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เอาประกันภัย
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมว่าสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยจะไม่ถูกคุ้มครอง
 6. ผู้ขอเอาประกันภัยเข้าใจและตกลงยินยอมว่ากรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลบังคับใช้ได้เมื่อทางบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ ("บริษัทฯ") ได้ตอบรับและออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แล้ว ข้อมูลต่างๆที่ได้ระบุแจ้งไว้ใน ใบสมัครนี้จะถือเป็นสัญญาขั้นพื้นฐานในการขอทำประกันภัยกับทางบริษัทฯ ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมให้บริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือและผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่จากบุคคลดังกล่าว เปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ไว้นี้เพื่อประโยชน์ในการเสนอบริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ขอเอาประกันภัย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้ขอเอาประกันภัยยินยอมให้บริษัทฯ ใช้หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือที่อยู่อิเล็คโทรนิกส์ ที่ให้ไว้นี้ในการเสนอบริการหรือ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และ/หรือคู่ค้าของบริษัทฯ และรับทราบและตกลงว่าบริษัทฯ อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นทำการติดต่อกับข้าพเจ้าเพื่อการต่างๆ ดังกล่าว และตกลงจะไม่เพิกถอนความยินยอมนี้หรือเรียกร้องค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่ากรณีใดจากบริษัทฯ หรือผู้ทำการแทนที่ได้รับโอนสิทธิและหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วย

 
หากข้อความในเอกสารนี้ขัดแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับบุคคลหรือกลุ่มทั่วไป ให้ใช้ข้อความในเอกสารนี้แทน
ส่วนเงื่อนไขและข้อยกเว้นอื่นๆในกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่ขัดแย้งกับข้อความในเอกสารนี้ยังคงใช้บังคับตามเดิม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
โทร. 02-649-1999 กด 2


TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น