งานแสดงที่ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา