T1

T1 กิน เติม เพลิน รับคืน 100 บาท
 
เพลิน ที่ ThaiTicketMajor

รับเครดิตเงินคืน 100 บาท*
เมื่อซื้อบัตรคอนเสิร์ต หรือการแสดง ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป
ที่  www.thaiticketmajor.com และจุดจำหน่าย ThaiTicketMajor
 
(จำกัดสำหรับ 1,500 ท่านแรกที่ลงทะเบียนสำเร็จ ต่อเดือนเท่านั้น /จำกัดเครดิตเงินคืน 100 บาท ต่อเซลส์สลิป ต่อบัญชีบัตรหลัก ต่อเดือน)

ระยะเวลาร่วมรายการ: 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
 
เริ่มลงทะเบียน ทุกวันที่ 1 ของเดือน ผ่าน UCHOOSE เพื่อรับเครดิตเงินคืน
 

เงื่อนไข: สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เฉพาะยอดใช้จ่ายเต็มจำนวน ที่ www.thaiticketmajor.com และ ThaiTicketMajor ตัวแทนจำหน่ายบัตรแบบครบวงจรเฉพาะสาขา Stand Alone ที่ร่วมรายการ ครบ 100 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท (ไม่สามารถสะสมยอดจากหลายเซลล์สลิป) • สิทธิพิเศษเฉพาะ 1,500 ท่านแรกที่ลงทะเบียนทางแอปฟลิเคชั่น UCHOOSE สำเร็จ ต่อเดือน โดยจะต้องได้รับข้อความตอบรับการเข้าร่วมรายการจากระบบอย่างถูกต้องก่อนทำรายการจึงจะถือว่าสมบูรณ์ ทั้งนี้ระบบจะคำนวณยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนับจากวันที่ลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วในแต่ละเดือนเท่านั้น เริ่มลงทะเบียนทุกวันที่ 1 ของเดือน กรณีต้องการเข้าร่วมรายการในเดือนนั้นๆ ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกเดือน • จำกัดเครดิตเงินคืน 100 บาท ต่อเซลล์สลิป ต่อบัญชีบัตรหลัก ต่อเดือน • บริษัทฯจะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันหลังทำรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) • กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยน แลก ทอน เป็นเงินสดได้ • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การเรียกคืนเครดิตเงินคืนที่มอบให้จากบัญชีบัตรหลักของสมาชิกบัตรฯ (หรือเรียกเก็บเครดิตเงินคืนจากบัญชีบัตรเครดิต) หากมีการยกเลิกยอดการใช้จ่ายที่ร่วมในรายการหลังจากจบรายการ หรือกรณีที่ ThaiTicketMajor คืนเงินให้แก่สมาชิกบัตรอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกของคอนเสิร์ตหรือการแสดง หรือสมาชิกบัตรฯ ปฏิเสธการทำรายการหรือปฏิเสธการชำระเงินภายหลัง • บริษัทฯ ถือเอาข้อมูลที่มีอยู่ในระบบเป็นสำคัญ สมาชิกบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ • สงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนแก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด • ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด