คืนคุณเต็มทุกจำนวน
สะดวกแค่ยื่นเอกสาร

ปรากฎการณ์ใหม่
กับการซื้อตั๋วคอนเสิร์ต โชว์ และความบันเทิงแบบชัวร์ ๆ

TICKET PROTECT
คุ้มครองครอบคลุม

หากคุณประสบอุบัติเหตุ อย่างฉับพลัน บาดเจ็บสาหัส หรือเจ็บป่วยต้องดูแลโดยแพทย์ รถยนต์เสียระหว่างการเดินทาง ติดงานด่วน เดินทางไปต่างประเทศ หรือติดสอบด่วน

การซื้อตั๋วล่วงหน้าก็กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ สบายใจ เมื่อมี TICKET PROTECT ดูแลทุกเหตุการณ์ ไม่คาดคิด

FAQ

คิด 7% จากราคาบัตร

ในกรณีที่ผู้ถือตั๋วชมการแสดงไม่สามารถเข้าร่วมชมการแสดงหรือการแสดงดนตรี อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้ถือตั๋วการแสดง ได้ซื้อตั๋วการแสดงแล้วและอยู่ภายในระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันเริ่มการแสดงหรือ การแสดงดนตรี ดังต่อไปนี้:
 1. การบาดเจ็บสาหัส การเจ็บป่วยอย่างรุนแรง หรือการถูกกักกันไว้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคของผู้ถือตั๋วการแสดง
 2. การเสียชีวิต การบาดเจ็บสาหัส การเจ็บป่วยอย่างรุนแรง หรือการถูกกักกันไว้อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรคของสมาชิกในครอบครัว* และผู้ถือตั๋วการแสดงมีความจําเป็นต้องอยู่กับสมาชิกในครอบครัวนั้น
 3. ความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยหลักของผู้ถือตั๋วการแสดงอันเนื่องมาจากไฟไหม้ การโจรกรรม นํ้าท่วม ลมพายุ ไต้ฝุ่น และแผ่นดินไหว ซึ่งมีผลทําให้ผู้ถือตั๋วไม่สามารถเดินทางไปร่วมชมการแสดง หรือการแสดงดนตรีได้
 4. ผู้ถือตั๋วการแสดงได้รับหมายเรียกเพื่อไปเป็นพยานในชั้นศาล
 5. ผู้ถือตั๋วชมการแสดงได้รับอุบัติเหตุรถยนต์บนถนนในขณะเดินทางเพื่อไปชมการแสดงหรือการแสดงดนตรี
 6. กรณีรถยนต์ของผู้ถือตั๋วการแสดงเกิดเหตุสุดวิสัยจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานได้ และต้องเรียกใช้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ในขณะขับขี่เดินทางเพื่อไปชมการแสดงหรือ การแสดงดนตรี
 7. ผู้ถือตั๋วการแสดงมีความจําเป็นต้องเดินทาง หรือย้ายสถานที่ทํางานไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศตามคําสั่งของนายจ้าง
 8. กรณีนํ้าท่วม ลมพายุ ไต้ฝุ่น และแผ่นดินไหว อย่างรุนแรงจนเป็นเหตุให้ผู้ถือตั๋วการแสดงไม่สามารถเดินทางไปยังสถานที่การแสดงได้
 9. ผู้ถือตั๋วการแสดงมีสอบวัดผลของโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยในวันที่มีการแสดง
*สมาชิกในครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา บุตรธิดา และ/หรือคู่สมรส (ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย) ของผู้ถือ ตั๋วการแสดง

การชําระค่าตั๋วการแสดง การแสดงดนตรีตามมูลค่าที่ปรากฎบนหน้าตั๋วสําหรับชมการแสดง หรือการแสดงดนตรีที่ผู้ถือตั๋วการแสดงชําระล่วงหน้าให้กับผู้จัดการแสดง

ผู้ถือตั๋วการแสดงมีหน้าที่แจ้งรายงานให้บริษัททราบโดยทันทีหรือภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการแสดง หรือการแสดงดนตรี พร้อมจัดเตรียมเอกสารประการพิจารณาดังต่อไปนี้
 1. ตั๋วการแสดงหรือการแสดงดนตรีที่ยังไม่ได้ใช้ในการเข้าชมการแสดง
 2. กรณีเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขความคุ้มครองให้จัดเตรียมเอกสารดังตารางต่อไปนี้
  • เหตุการณ์ ก. ใบรับรองแพทย์
  • เหตุการณ์ ข. ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ได้แก่ ทะเบียนสมรส สําหรับคู่สมรส หรือสําเนาทะเบียนบ้าน สําหรับพ่อ แม่ และบุตร
  • เหตุการณ์ ค. รูปถ่ายที่อยู่อาศัยของผู้ถือตั๋วการแสดง และเอกสารยืนยันความ เสียหายอย่างรุนแรงของที่อยู่อาศัยของผู้ถือตั๋วการแสดง
  • เหตุการณ์ ง. หมายเรียกจากศาล
  • เหตุการณ์ จ. รายงานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทรับประกันภัย รถยนต์
  • เหตุการณ์ ฉ. ใบเสร็จรับเงินสําหรับค่าซ่อมแซมรถยนต์และเอกสารหลักฐาน การซ่อมหรือบริการจากผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
  • เหตุการณ์ ช. จดหมายยืนยันจากนายจ้างของผู้ถือตั๋วการแสดง
  • เหตุการณ์ ซ. รูปถ่ายความเสียหายของเหตุการณ์ที่เกิด
  • เหตุการณ์ ฌ. ตารางสอบของสถาบันการศึกษาหรือเอกสารรับรองจาก อาจารย์และประทับตราโรงเรียน
 3. สําเนาบันทึกประจําวันของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ในกรณีเกิดการโจรกรรมและอุบัติเหตุ ทางรถยนต์
 4. แบบเรียกร้องขอคืนค่าตั๋วการแสดง
 5. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปที่ ตู้ ป.ณ. 846 ที่ทําการไปรษณีย์บางรัก กทม. 10500 / P.O.Box 846 Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

อ่านวิธีการขอเงินประกันคืนโดยละเอียด

บริษัทจะไม่ชดเชยการสูญเสียที่เกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการยกเลิก การแสดงหรือการแสดงดนตรีโดยคณะผู้จัดการแสดง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Ticket Protect
ได้ที่ศูนย์บริการ Ticket Protect

โทร 06-1407-3456
(วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.00 น.)