ข้อแนะนำการเดินทาง

สถานที่ทำ VISA ประเทศกัมพูชา

สถานทูตกัมพูชาในประเทศไทย
ที่อยู่ : 518/4 ถนนประชาอุทิศ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2957-5851-2
หมายเหตุ เวลาทำการ 09:00 – 12:00 จันทร์ – ศุกร์

เอกสารยื่น VISA CAMBODIA
- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
- แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
- รูปถ่ายสี ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

**ทุกสัญชาติ สามารถทำวีซ่าที่หน้าด่าน หรือ visa on arrival ได้

ค่าธรรมเนียมวีซ่ากัมพูชา/เขมร 1,000 บาท
ระยะเวลาในการพิจารณาและดำเนินการ 3 วัน

สถานที่ทำ VISA ประเทศลาว

สถานทูตลาวในประเทศไทย
ที่อยู่ : 520, 502/1-3 ซ.สหการประมูล ถ.ประชาอุทิศ วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-539-6667-8, 02-539-4018
หมายเหตุ เวลาทำการ 08:00 – 16:00 จันทร์ – ศุกร์

เอกสารยื่น VISA LAOS
- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
- แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
- รูปถ่ายสี ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

**ทุกสัญชาติ สามารถทำวีซ่าที่หน้าด่าน หรือ visa on arrival ได้

ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาว 1,400 บาท
ระยะเวลาในการพิจารณาและดำเนินการ 3 วัน

เส้นทางรถทัวร์ ยอดนิยม